01 Tấm lọc bụi : 100,000đ

01 Khăn lau:       70,000 đ

01 cặp chổi:        150,000